И

" ی"

www.zanan-iran.de

ی ی ی ی ی ی ی

خانم زهرا معینی، زنان ایران، آلمان 28.12.2016

"" ...!

ی ی ی ی
یی ی.

یی Ԙی ی
ی ی ی.

ی ی
یی

یی ی
ی ی ی

یی ی ی ǐ
ǐی

یی ی
یی ی ی

یی یی ی
یی ی ی ی

ی ǘ


ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی یԐ ی ی ی ј ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی یی ی 坘 ی ی 坘ی یی . یی ی یǘ ی ی ی یی یی ی یی . یی ی ی ی ی ی. ی ی 坁ʐ ی یی ی Ȑی. یی ی: یی

  ی ی یی یی ی ی ی ѐ یی ی ی ی ی

 یی ی یی ی(ی)ی یјی ۹ ј ۱۰ ی ی ی ی ی یی Ԙیی ی ی ی یی Șی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ј ی Ԙیی ی ی.

  ی ی ی ی ی ی ی ی یی Ș Ԙیی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی یی ی ی ی یی یی یی ј یی ی ی یی ی ی ی یی یی ی ѐ ی ی یی یی ی ی یی یی ی یی ی

یی یی ی 7 ѐ 7 ی ی ی ی یی ی . ی ј ی ی یی ی ی ǐ ی ی ی یی یی ی

ی ی یی Șی ی ی ݘ ی ی ی یی ی ی ی ی ی یϡ ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی јی ѐ ی ǘی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 15ی ی ی Ȑی Ȑی ی .

ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ϐی ی ی ی یی Ә یی ی ی ی.

 ی ی یی ǘ ی ی ی یی ی ( ی)ی یی ی ی ی ی ǘ ی ی ΐی ی ی ی یی ی ی ی ی ...

یی

27 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ی ی ی ی ی

ی یϐ ی

2012 iran-zanan